หุ่นฝึกตรวจภายใน

รหัสสินค้า : MM02

หุ่นฝึกตรวจภายใน สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ