หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วน

รหัสสินค้า : A05/1

เป็นหุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างกายวิภาคกระดูกของส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติ

อุปกรณ์ประกอบ